Cookiebeleid

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en de inhoud van de site beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. We vinden het belangrijk dat u zelf controle hebt over uw online privacy én willen de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan onze website verbeteren. We vinden het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken.

Wat zijn cookies en hoe werken ze?

 • Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt als u de website bezoekt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Permanente cookies op deze site zijn ingesteld om na 180 dagen verplicht hernieuwd te worden.
 • Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft; hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.
 • Cookies worden op uw computer of u mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser.
 • De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
 • Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Welke cookies gebruikt Steendruk.be?

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Functionele cookies

Zij slaan ook uw voorkeuren op om de website gebruiksvriendelijker te maken. Bijvoorbeeld, een cookie die bijhoudt of u zich al dan niet akkoord verklaard hebt met de cookie-waarschuwing bij het eerste bezoek aan de website. Deze cookies zijn niet strikt noodzakelijk voor het functioneren van de site, maar zorgen er wel voor dat de surfervaring een stuk aangenamer wordt.

Anonieme third party analytics cookies

Deze cookies analyseren de gebruikers van onze website. Third party analytics cookies worden door derden geplaatst die tools aanbieden voor het analyseren van de gebruikers op onze website. Hiermee wordt het site-gebruik geanalyseerd en kan de beheerder de site aanpassen naar gelang de gedetecteerde behoeftes.

Google Analytics is hier een bekend voorbeeld van en wordt ook op onze website toegepast.

Volgende gegevens worden daarbij opgeslagen:

 • het IP-adres (niet gekoppeld aan een indivuele persoon);
 • technische kenmerken zoals: de browser die je gebruikt (Chrome, Internet Explorer, Firefox…);
 • de resolutie van je (computer)scherm en welk apparaat je gebruikt;
 • vanaf welke pagina je op de website bent gekomen;
 • wanneer en hoe lang je de website bezoekt of gebruikt;
 • welke pagina’s je bezoekt op onze website.

Deze gegevens worden vervolgens gebruikt voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers van onze website;
 • het meten van de tijdsduur per bezoek;
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
 • het bepalen van de meest bezochte content om deze beter beschikbaar te maken.

Third party tracking cookies

Deze cookies worden door YouTube geplaatst als u een filmpje bekijkt op onze website. Het doel van tracking cookies is het verzamelen van informatie over gebruikers, hun surfgedrag en hun interesses. Wanneer u surft kunnen bepaalde websites die cookie herkennen en u gepersonaliseerde advertenties en gerichte online reclame tonen.

Verwerking van persoonsgegevens

1. Steendruk.be en de bezoeker erkennen dat de verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving, alsmede Verordening (EU) 2016/679 (GDPR) en deze te zullen naleven.  

2. Onder persoonsgegevens wordt onder meer verstaan naam, adres, identificatienummer, locatiegegevens of andere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 

3. De door Steendruk.be verzamelde persoonsgegevens van natuurlijke personen zullen uitsluitend aangewend worden om de bezoeker op de hoogte te houden van de diensten geleverd door Steendruk.be, alsmede elk gericht doel waarvoor de bezoeker expliciet toestemming heeft verleend. De bezoeker is in dit opzicht de verwerkingsverantwoordelijke en is degene die het doel en de middelen voor de verwerking beheerst. Steendruk.be als verwerker erkent dat de persoonsgegevens enkel vertrouwelijk verwerkt zullen worden ten behoeve van of in opdracht van de bezoeker. Er zal geen persoonsgebonden informatie worden verwerkt zonder dat Steendruk.be hiertoe de benodigde toestemming heeft verkregen. 

4. Onder “aanwenden” of “verwerken” dient te worden verstaan elke vorm van bewerking, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op een andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

5. Uitgezonderd in de gevallen zoals bij wet bepaald of in uiterste noodzaak, zullen de persoonsgegevens onder geen beding worden overgemaakt aan derden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de klant. 

6. Wanneer Steendruk.be beroep doet op derden, dewelke noodzakelijkerwijze in kennis gesteld dienen te worden van de aan Steendruk.be verstrekte persoonsgegevens, ziet Steendruk.be toe op de naleving van de wetgeving ter zake door deze derden.  

7. Steendruk.be verbindt zich er toe de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, rekening houdende met de stand van de techniek en de aard van de verwerking. 

8. De bezoeker heeft het recht op inzage en om kosteloze verbetering en/of weglating van de verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens instemming tot verwerking in te trekken.  

9. De verantwoordelijke voor de verwering van uw persoonsgegevens bij Steendruk.be is Rudy De Graef, te bereiken via dit contactformulier.